Żłobek Boguchwała - Zajęcia

Lista realizowanych zajęć

Poczta pantoflowa
zajęcia pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związanych z otaczających ich światem.

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zapewnia maluszkom:
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- modelowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
- poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
- wykonanie próśb opiekuna,
- zapewnienie dzieciom lepszych szans poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji,
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

Skaczące nutki
zajęcia te w specyficzny sposób wykorzystują muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, pozwalające na wyrażenie ekspresji emocjonalnej przez dzieci i nawiązanie przez nie komunikacji niewerbalnej, muzyka oraz instrumenty muzyczne mają silne oddziaływanie na emocjonalną sferę osobowości dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia maluszkom:
- usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych,
- rozwijanie twórczego myślenia,
- poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
- osiągnięcie integracji w grupie,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

Wyginam śmiało ciało
to propozycja dla dzieci ruchliwych, energicznych, które lubią zabawy ruchowe, ale także dla maluszków, w których zamiłowanie do aktywności ruchowej trzeba dopiero wzbudzić. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć ruchowo-taneczną, zdobywają umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową. Poznają świadomość własnego ciała, usprawnią wyczucie i poruszanie się w przestrzeni, zabawy pomagają kształtować poczucie rytmu. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą…

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych zapewnia maluszkom:
- właściwą koordynację ciała,
- poznanie własnego ciała w ruchu,
- integracja grupy,
- wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka,
- rozbudza spontaniczność i fantazję dzieci.

Rulonik językowy
z badań neurologów i psychologów wynika, że w rozwoju dziecka istnieje okres, w którym posiada ono zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego. Ważne, by nauka odbywała się przez zabawę, w sposób ciekawy dla dziecka. Zajęcia powinny być dynamiczne, ciekawe, skupiające uwagę dziecka pomocami dydaktycznymi. Im więcej gier, rekwizytów, piosenek, gry aktorskiej – tym lepiej…

Uczestnictwo w zajęciach językowych zapewnia maluszkom:
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
- rozbudzenie motywacji do poznawania języka oraz kultury,
- nabycie swobody językowej,
- ćwiczenie aparatu mowy, fonemów,
- nabycie melodii języka,
- osłuchanie z podstawowymi codziennymi zwrotami,
- nabycie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych,
- nabycie podstawowego słownictwa bezpośrednio związanego z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).

Kolorowe kredki
podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na otaczającą rzeczywistość, światło, barwę, linie, fakturę, ruch i przestrzeń…

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych zapewnia maluszkom:
- rozwijanie dziecięcych talentów,
- kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci,
- wyrażanie indywidualnej kreatywności,
- rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

Ćwierkające ptaszki
relaksacja to rozluźnienie wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejsza się negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. W wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój. Wśród metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa, oddechowa, muzykoterapia czy bajkoterapia.

Uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych zapewnia maluszkom:
- zwrócenie uwagi na własne ciało dziecka oraz wsłuchanie się w rytm swojego ciała,
- nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
- potrafi odczuć piękno utworów muzycznych i uspokoić pod wpływem muzyki,
- poprawia samopoczucie dzieci,
- wpływa na pozytywne postrzeganie otoczenia.

Krzywe zwierciadło
głównym założeniem tych zajęć jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Zajęcia ruchowe nie tylko wspomagają rozwój w sferze emocjonalnej i społecznej, ale również wyzwala wśród dzieci wiele radości i śmiechu. To metoda uniwersalną, która uczy współdziałania, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych zapewnia maluszkom:
- zaspokojenie ciągłej potrzeby ruchu,
- rozładowanie nadmiaru energii poprzez twórczą zabawę,
- rozwój psychoruchowy poprzez realizację zadań ruchowych,
- naukę świadomości siebie,
- naukę świadomości innych, który wspomaga relacje międzyludzkie, ułatwia budowanie zaufania i pozytywnych relacji.

Czerwony kapturek
zajęcia teatralne, będące z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Prowadzone zajęcia aktywizują spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie.

Uczestnictwo w zajęciach teatralnych zapewnia maluszkom:
- modelowanie uczuć oraz postaw,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- ćwiczenie pamięci,
- rozwój zainteresowań,
- kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji.

Lista zajęć !

  • Poczta pantoflowa
  • Skaczące nutki
  • Wyginam śmiało ciało
  • Rulonik językowy
  • Kolorowe kredki
  • Ćwierkające ptaszki
  • Krzywe zwierciadło
  • Czerwony kapturek

Żłobek / Przedszkole w Rzeszowie

  • Słodki Bobasek to prywatny żłobek w Rzeszowie dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3-4 lat. Gumisiowa Dolina" jest prywatnym przedszkolem w Rzeszowie dla 3-latków.

Na skróty

Kontakt

Rzeszów, ul. Reformacka 4
Edyta Lawenda 695-761-799
Monika Jagiełło 667-305-003Wykonanie serwisu - DECOSMART Fotografia Ślubna Wrocław Tworzenie stron Rzeszów