„Gumisiowa Dolina” - PROGRAMY I ZAJĘCIA

Dane adresowe

Niepubliczne Przedszkole
"Gumisiowa Dolina"

ul. Reformacka 4
35-026 Rzeszów

Kontakt

Edyta Lawenda 695-761-799
Monika Jagiełło 667-305-003

e-mail: kontakt@slodkibobasek.pl


Cele i zadania realizowane przez przedszkole

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

punkty
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
punkty
sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

punkty
współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

punkty
zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

punkty
uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

punkty
stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

punkty
rozwijanie wrażliwości moralnej,

punkty
budzenie zainteresowań, kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczaniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

punkty
rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

punkty
rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

punkty
zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

punkty
wychowanie przez sztukę, rozwijanie kreatywności,

punkty
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

punkty
pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

punkty
wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

punkty
kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania,

punkty
wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE GUMISIOWA DOLINA
realizuje Program Wychowania i Edukacji Przedszkolnej
„Przedszkole trzylatka”
Dr Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby - Żabińskiej

„Przedszkole Trzylatka” jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. Z 2009 r. nr 4, poz. 17. zał. nr 1). Program „Przedszkole Trzylatka” skupia uwagę na integralnym rozwoju dzieci w zakresie: rozwoju intelektualnego, społecznego, językowego, poznawczego, artystycznego, emocjonalnego, w zakresie grafomotoryki i rozwoju fizycznego zwracając przy tym uwagę na naturalna potrzebę ruchu dzieci w tym wieku.

Przedszkole trzylatka to:
• Wspomaganie rozwoju mowy.
• Wzbudzanie zainteresowania przyrodą.
• Zachęcanie do samodzielności.
• Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej.
• Rozwijanie pamięć i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Rozwijanie orientacji przestrzennej.
• Rozwijanie spostrzegawczości.
• Odwoływanie się do własnych doświadczeń


PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE GUMISIOWA DOLINA
realizuje Program Wychowania Przedszkolnego
„Razem w Przedszkolu czterolatka”
Jolanty Andrzejewskiej, Jolanta Wieruckiej

Program „Razem w przedszkolu” jest opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzeniem MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.). „Razem w Przedszkolu czterolatka” to zajęcia, zabawy oraz ćwiczenia, które pozwalają przedszkolakom kształtować się w sferze ruchowej w tym małej i dużej motoryce, koordynacji wzrokowo- ruchowej, w sferze poznawczej, w tym percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi, mowy oraz myślenia.

Razem w przedszkolu czterolatka to:
• przedszkolak jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i własne możliwości
• o skuteczności wsparcia przedszkolaka w rozwoju najbardziej decydują osoby znaczące wypełniające społeczną przestrzeń rozwoju dziecka i są to najczęściej rodzice, nauczyciele, rodzeństwo, inni dorośli, dziadkowie, kuzyni, koledzy, znajomi.
• Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne.
• Aktywny przedszkolak uczy się w środowisku o dwoistym charakterze – w naturze i kulturze, z których wynikają wartości poznawcze, etyczne, ontyczne i estetyczne.
• Proces uczenia się dziecka bazuje na jego indywidualnych doświadczeniach uzyskiwanych w toku działania.

W zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez „Gumisiową Dolinę” wykorzystujemy bogaty dorobek pedagogiczny między innymi elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisonna, czy też elementy polisensorycznego- wielozmysłowego poznawania świata. Realizacja podstawy programowej poprzez wykorzystanie wszystkich zajęć i programów , które są w naszej bogatej ofercie (między innymi poczta pantoflowa, skaczące nutki, wyginam śmiało ciało, rulonik językowy, kolorowe kredki, bajka na pogodę i niepogodę - bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej, dźwięki, które leczą – muzykoterapia, a ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ”- program opieki nad zwierzątkami i roślinkami i inne…) pozwalają z każdego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc każde dziecko w rozwoju emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym, co wpływa na odpowiednie przygotowanie do nauki na kolejnych szczeblach edukacji. W podejściu do dzieci naszym priorytetem jest zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego dziecka, stworzenie przyjaznej atmosfery, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy naszych przedszkolaczków proponujemy następujące proporcje zagospodarowania czasu pobytu dziecka w Gumisiowej Dolinie w rozliczeniu tygodniowym:
• 1/5 czasu jest przeznaczona na zabawę swobodną – przy niewielkim udziale nauczyciela;
• 1/5 czasu przeznaczona jest na zabawy na świeżym powietrzu – boisko, park, plac zabaw;
• 1/5 czasu przeznaczona jest na zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
• 2/5 czasu są dowolnie zagospodarowane przez nauczyciela – w tym czasie mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.


Lista realizowanych programów

INTERNATIONAL KINDERGARTEN
Żłobek "Słodki Bobasek" oraz Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowa Dolina" w Rzeszowie w dniach 06-10 lutego 2012 r. weźmie udział w projekcie o charakterze edukacyjno-wolontariackim , prowadzonym przez organizację AISEC Rzeszów.
Głównym celem projektu jest zdobywanie wiedzy poprzez kreatywną zabawę oraz promocja idei różnorodności kulturowej i tolerancji wśród najmłodszych. Dzieci poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, kulturowe, taneczne oraz integracyjne będą zdobywać wiedzę o kulturach z najodleglejszych zakątków świata :) Gościć będziemy studentkę z Chin oraz studenta z Brazylii :)
Zdjęcia z zajęć zostaną zamieszczone w naszej galerii po zakończeniu warsztatów.
Zapraszamy!!!

"Program Myję Ząbki"
W dniu 06.07.2011 r. rozpoczynamy realizację programu „myję ząbki”. Rozpoczęcie programu poprzedzi wyjście dzieci w dniu 06.07.2011 r. do gabinetu stomatologicznego pod hasłem „stomatolog to nic strasznego, wiemy o tym od małego :)”. Program ma na celu kształtowanie nawyków związanych z higienicznym trybem życia oraz zaprzyjaźnienie i zapoznanie się z wizytą w gabinecie stomatologicznym. Wizyta będzie miała charakter bezstresowy. W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o przyniesienie szczoteczki do mycia ząbków wraz z kubeczkiem

"Program Grający Nocniczek"
Od dnia 24.05.2011 r. rozpoczynamy realizację programu „pożegnanie z pieluszką”.
W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o dostarczenie większej ilości ubranek tj. bawełnianych majteczek , krótkich koszulek (nie zakładamy w tym czasie „bodziaków”), krótkich spodenek.
Do programu przystępują dzieci od 2-go roku życia.

„Pedagogika Marii Montessorii”
Pedagogika M. Montessorii daje możliwość przedszkolaczkom rozwoju na wielu płaszczyznach m.in. rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera ich spontaniczną i twórczą aktywność. Założeniami tej padagogiki jest również pomaganie w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości dziecka, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy czy umiejętności szkolnych i współdziałania.

Elementy pedagogiki M. Montessorii realizowane są w „Gumisiowej Dolinie” poprzez pomoc dziecku w:
• rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
• wypracowaniu szacunku do porządku, do pracy swojej jak i innych,
• wspomaganiu podczas pracy indywidualnej i zbiorowej,
• osiąganiu koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
• wypracowaniu postaw opartych na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
• uniezależnieniu od nagrody,
• formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
• rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa


"Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne"
Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy (domowej, zawodowej). Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się. Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:
- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
- świadomości przestrzeni i działania w niej
- dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej.
Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo- ruchowych). Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych ułatwia w późniejszym czasie naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.

Metoda Paula Dennisona czyli Kinezjologia Edukacyjna
Kinezjologia edukacyjna to metoda, która w naturalny sposób wspomaga rozwój dziecka bez względu na wiek. Założenia metody oparte są na wykorzystaniu prostych ćwiczeń fizycznych, które łączą pracę ciała i umysłu. Proponowane techniki pracy z ciałem wspierają współpracę półkul mózgowych, co w konsekwencji daje możliwość łatwiejszego uczenia się poprzez wzrost możliwości rozumienia i pamięci. Zajęcia z polegają na systematycznym powtarzaniu odpowiednich ćwiczeń, w celu pobudzenia różnych obszarów mózgu, polepszenia koncentracji oraz regulacji emocji. Odnoszą się do koordynacji ruchowej całego ciała. Koordynacji zmysłów słuchu, wzroku, równowagi, planowania ruchu i poruszania się w przestrzeni, umiejętności przewidywania i myślenia.


„Bajka na pogodę i niepogodę”- bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej
Bajki czyli niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dziecka umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. W prosty sposób to co niemożliwe staje się możliwe.
Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której maluszki w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Uczą się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, która tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach.


„Dźwięki, które leczą” -muzykoterapia
Muzyka to wspaniałe zjawisko. Dzięki niej potrafimy wyrażać nasze emocje, rozładować gromadzące się napięcie, zrozumieć innych, przełamać kulturowe i społeczne bariery. Muzykoterapia to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój dziecka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ na maluszki. Muzykoterapia pomaga w ujawnieniu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji, usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych, uwrażliwienia na muzykę i przyrodę, poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia.

„… a Ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ”- program opieki nad zwierzątkami i roślinkami
Edukacja dzieci, już od najmłodszych lat życia, jest podstawą i warunkiem do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do flory i fauny i jej ochrony tu i teraz w nowej przyszłości. Dziecko z natury jest bacznym obserwatorem, dociekliwym badaczem, a uczucia w tym wieku przybierają różne formy, zarówno spontanicznych poszukiwań, jak i systematycznej pracy pod kierunkiem opiekunów. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń – co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Bezpieczeństwo maluszków na co dzień
Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w żłobku to podstawowe zadanie dla opiekuna. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby żłobek od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne to:
- Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone,
- Modelowanie zachowań odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,
- Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,
- Edukacja podejmowania właściwych decyzji,

Bezpieczny Słodki Bobasek to:
- Piękne, przestronne sale,
- Zabawki z atestem bezpieczeństwa,
- Bezpieczny plac zabaw,
- Uśmiechnięty personel,
- Pomoc dziecku w każdej sytuacji,


Higiena Gumisiów a co to takiego?
Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddychania i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego. W Gumisiowej Dolinie realizujemy następujące cele:
Przyzwyczajania dzieci do częstego przebywania na powietrzu:
- nabywania przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia
- przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń
- nawilżanie powietrza odpowiedniego ogrzewanych pomieszczeniach
- odpowiedniego ubierania maluszków w zależności od temperatury

Zachowanie się dzieci w zależności od pogody i pory roku:
- rozgrzewania w czasie chłodu, umiejętności przeciwdziałania marznięciu np. ruch rozcierania rąk, szukanie osłony przed wiatrem, deszczem
- chronienie się w cień przed silną operacją słońca (spokojne zabawy, zaspakajanie pragnienia)
- chronienie skóry przed silnym mrozem (smarowanie twarzy kremem)


Przedszkolaczkom oferowane są dodatkowe zajęcia, finansowane przez Przedszkole Gumisiowa Dolina, które prowadzone są przez doświadczonych, zawsze uśmiechniętych nauczycieli :)

Język angielski – prowadzony metodą First Steps przez lektorów Szkoły Języków Obcych CE LINGUA. Zajęcia 30 min. odbywają się dwa razy w tygodniu. Metoda First Steps łączy w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka. Jest to metoda aktywizująca, pobudzająca wszystkie zmysły, dziecko uczy się naturalnie reagować w obcym języku na sytuacje znane mu z życia codziennego. Integralną częścią kursu są materiały edukacyjne oraz pacynka Ziggy – jako pomocnik nauczyciela. Metoda stosuje ćwiczenia rytmiczne, taneczne, ruchowe, tak aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, a dzieci mogły się dzięki nim wszechstronnie rozwijać.

Zajęcia taneczne w przedszkolu Gumisiowa Dolina prowadzone są raz w tygodniu przez dyplomowanych instruktorów Studia Tańca Swing. Autorski program ofertowany przez Studio Tańca Swing „taniec i ruch w wychowaniu przedszkolnym”. Atrakcyjna forma zajęć daje dzieciom satysfakcję z poznawania figur i układów tanecznych, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci, a także pozytywnie wpływa na rozwój psychofizyczny przedszkolaków. Atrakcyjny przebieg kursu kroczek po kroczku poprzez ćwiczenia i zabawę wykształca się u dzieci poczucie rytmu, estetyki, a także wrażliwości muzycznej. Ponadto dzieci uczą się prawidłowej postawy ciała, dobrych manier, wyrażania siebie poprzez ruch, poznają świat tańca poprzez ekspozycję przedmiotów, strojów z nim związanych. Zajęcia prowadzone są przez specjalnie wykwalifikowanych tancerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Lista realizowanych zajęć

Poczta pantoflowa
zajęcia pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związanych z otaczających ich światem.

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zapewnia maluszkom:
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- modelowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
- poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
- wykonanie próśb opiekuna,
- zapewnienie dzieciom lepszych szans poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji,
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

Skaczące nutki
zajęcia te w specyficzny sposób wykorzystują muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, pozwalające na wyrażenie ekspresji emocjonalnej przez dzieci i nawiązanie przez nie komunikacji niewerbalnej, muzyka oraz instrumenty muzyczne mają silne oddziaływanie na emocjonalną sferę osobowości dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia maluszkom:
- usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych,
- rozwijanie twórczego myślenia,
- poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
- osiągnięcie integracji w grupie,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

Wyginam śmiało ciało
to propozycja dla dzieci ruchliwych, energicznych, które lubią zabawy ruchowe, ale także dla maluszków, w których zamiłowanie do aktywności ruchowej trzeba dopiero wzbudzić. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć ruchowo-taneczną, zdobywają umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową. Poznają świadomość własnego ciała, usprawnią wyczucie i poruszanie się w przestrzeni, zabawy pomagają kształtować poczucie rytmu. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą…

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych zapewnia maluszkom:
- właściwą koordynację ciała,
- poznanie własnego ciała w ruchu,
- integracja grupy,
- wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka,
- rozbudza spontaniczność i fantazję dzieci.

Rulonik językowy
z badań neurologów i psychologów wynika, że w rozwoju dziecka istnieje okres, w którym posiada ono zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego. Ważne, by nauka odbywała się przez zabawę, w sposób ciekawy dla dziecka. Zajęcia powinny być dynamiczne, ciekawe, skupiające uwagę dziecka pomocami dydaktycznymi. Im więcej gier, rekwizytów, piosenek, gry aktorskiej – tym lepiej…

Uczestnictwo w zajęciach językowych zapewnia maluszkom:
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
- rozbudzenie motywacji do poznawania języka oraz kultury,
- nabycie swobody językowej,
- ćwiczenie aparatu mowy, fonemów,
- nabycie melodii języka,
- osłuchanie z podstawowymi codziennymi zwrotami,
- nabycie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych,
- nabycie podstawowego słownictwa bezpośrednio związanego z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).

Kolorowe kredki
podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na otaczającą rzeczywistość, światło, barwę, linie, fakturę, ruch i przestrzeń…

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych zapewnia maluszkom:
- rozwijanie dziecięcych talentów,
- kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci,
- wyrażanie indywidualnej kreatywności,
- rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

Ćwierkające ptaszki
relaksacja to rozluźnienie wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejsza się negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. W wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój. Wśród metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa, oddechowa, muzykoterapia czy bajkoterapia.

Uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych zapewnia maluszkom:
- zwrócenie uwagi na własne ciało dziecka oraz wsłuchanie się w rytm swojego ciała,
- nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
- potrafi odczuć piękno utworów muzycznych i uspokoić pod wpływem muzyki,
- poprawia samopoczucie dzieci,
- wpływa na pozytywne postrzeganie otoczenia.

Krzywe zwierciadło
głównym założeniem tych zajęć jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Zajęcia ruchowe nie tylko wspomagają rozwój w sferze emocjonalnej i społecznej, ale również wyzwala wśród dzieci wiele radości i śmiechu. To metoda uniwersalną, która uczy współdziałania, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych zapewnia maluszkom:
- zaspokojenie ciągłej potrzeby ruchu,
- rozładowanie nadmiaru energii poprzez twórczą zabawę,
- rozwój psychoruchowy poprzez realizację zadań ruchowych,
- naukę świadomości siebie,
- naukę świadomości innych, który wspomaga relacje międzyludzkie, ułatwia budowanie zaufania i pozytywnych relacji.

Czerwony kapturek
zajęcia teatralne, będące z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Prowadzone zajęcia aktywizują spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie.

Uczestnictwo w zajęciach teatralnych zapewnia maluszkom:
- modelowanie uczuć oraz postaw,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- ćwiczenie pamięci,
- rozwój zainteresowań,
- kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji.
Tworzenie stron Rzeszów


Tworzenie stron Rzeszów

Żłobek / Przedszkole w Rzeszowie

  • Słodki Bobasek to prywatny żłobek w Rzeszowie dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3-4 lat. Gumisiowa Dolina" jest prywatnym przedszkolem w Rzeszowie dla 3-latków.

Na skróty

Kontakt

Rzeszów, ul. Reformacka 4
Edyta Lawenda 695-761-799
Monika Jagiełło 667-305-003Wykonanie serwisu - DECOSMART Fotografia Ślubna Wrocław Tworzenie stron Rzeszów